დაგვიკავშირდით!

(995 32)
92-14-58

შეკვეთის ფორმა


თარგმნა ეს ტექსტის ერთი ენიდან მეორეზე გადატანის პროცესი და მისი შედეგია.  თარგმნა ეს მულტიდისციპლინარული პროცესია - ის მოიცავს მეცნერებას ენის შესახებ, დაკავშირებულია ლიტერატურათმცოდნეობასთან, და გულისხმობს განსხავებული ტერმინოლოგიური ბაზის და ცოდნის გონივრულ ინტერპრეტაციას.

 

 

თარგმანი არა მხოლოდ შესაბამისი სიტყვის მოძიების არამედ ტექსტის ღრმა გააზრების პროცესია. სწორედ ამიტომ მანქანური (მექანიკური)  თარგმანი ვერასოდეს შეცვლის მაღალკვალიფიციურ გამოცდილ მთარგმნელს.

 

 

არსებობს მათრგმნელობითი საქმიანობის ორი ძირითადი მიმართულება.  - წერილობთი და ზეპირი თარგმანი. არის რამდენიმე სერიოზული განსხვავება თარგმანის ამ ორ სახეობას შორის. წერილობითი თარგმანისთვის დამახასითებელია მაღალი ხარისხი და გადმოცემული ინფორმაციის სისრულე,  ზეპირისათვის კი მნიშვნელოვანია წარმოთქმული სიტყვების, ემოციური ქვეტექსტის  სწრაფი გადმოცემა, ამ დროს შესაძლებელია შეიცვალოს უკვე წარმოთქმული სიტყვა, რაც საბოლოო ჯამში ამცირებს სიზუსტის მოთხოვნას თარჯიმნისადმი. ზეპირ და წერილობით თარგმანებს სხვადასხვა მთარგმნელები ასრულებენ ანუ თარგმანის ეს სახეობები მათ განსხვავებულ უნარებსა და გამოცდილებას მოითხოვს.


 


 

ლიტერა © 2009 | თარჯიმანთა ბიურო

Designed By: JoKeR & N1KSON